انجمن


تاریخ پست ها به صورت میلادی نشون داده میشه(قالب آرتیستر  (۱ نوشته)

 • soal

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۸

  آقا تمام گوگل و انجمن رو گشتم مشکلم حل نشد.
  من یه قالب با آرتیستر 2.5 ساختم . بعد از فارسی کردنش الان متوجه شدم تاریخ پست ها (فقط پست ها ) به صورت میلادی نمایش داده میشه
  باید بگم که از وردپرس آخرین ورژن 3.0.5 استفاده میکنم و آخرین ورژن افزونه ی جلالی رو هم نصب کردم.
  یه جا نوشته بود از تابع jdate استفاده کنید ، اما من خیلی مبتدی هستم و از php هم هیچی سر در نمیارم.
  نمیدونم کدوم پرونده رو باید تغییر بدم (حدس میزنم function.php )
  این پرونده از یک تابع به شرح زیر استفاده میکنه:

  if (!function_exists('get_the_date')) {
  function get_the_date($format = 'F jS, Y') {
  return get_the_time(__($format, THEME_NS));
  }
  }

  هر کی میتونه کمکم کنه لطفا لطفا یه جوری بنویسین که من بفهمم
  البته شما خوب مینویسین، من یه کم دیر میگیرم
  اگه ممکنه تصحیح شده کد رو برام بذارین.

  این هم خود فایل function.php

  <?php

  $art_config = parse_ini_file(TEMPLATEPATH."/config.ini", true);

  $options = array (
  array( "name" => "HTML",
  "desc" => sprintf(__('XHTML: You can use these tags: %s', THEME_NS), 'a, abbr, acronym, em, b, i, strike, strong, span'),
  "id" => "art_footer_content",
  "std" => art_option('footer.defaultText'),
  "type" => "textarea")
  );

  remove_action('wp_head', 'wp_generator');
  wp_enqueue_script('jquery');

  define('WP_VERSION', $wp_version);
  define('THEME_NS', 'kubrick');
  if (class_exists('xili_language')):
  define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);
  define('THEME_LANGS_FOLDER','/lang');
  else:
  load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . '/lang');
  endif;

  require_once(TEMPLATEPATH . '/core/parser.php');
  require_once(TEMPLATEPATH . '/core/navigation.php');
  require_once(TEMPLATEPATH . '/core/sidebars.php');
  require_once(TEMPLATEPATH . '/core/widgets.php');

  function art_option($name){
  global $art_config;
  $separator = '.';
  $name = trim($name);
  if (strpos($name, $separator) !== false) {
  $path = explode($separator, $name);
  $location = $path[0];
  if (isset($art_config[$location])){
  $group = $art_config[$location];
  $key = $path[1];
  if (isset($group[$key])){
  return $group[$key];
  }
  }
  } else {
  if (isset($art_config[$name])) {
  return $art_config[$name];
  }
  }

  return false;
  }

  $art_current_page_template = 'page';
  function art_page_template($templateName = null){
  global $art_current_page_template;
  if ($templateName !== null) {
  $art_current_page_template = $templateName;
  }
  return $art_current_page_template;
  }

  $art_template_variables = null;
  function art_page_variables($variables = null){
  global $art_template_variables;
  if ($art_template_variables == null){
  $art_template_variables = array(
  'template_url' => get_bloginfo('template_url') . '/',
  'logo_url' => get_option('home'),
  'logo_name' => get_bloginfo('name'),
  'logo_description' => get_bloginfo('description'),
  'menu_items' => art_get_menu_auto('primary-menu', art_option('menu.source'), art_option('menu.showSubitems')),
  'sidebar1' => art_get_sidebar('default'),
  'sidebarTop' => art_get_sidebar('top'),
  'sidebarBottom' => art_get_sidebar('bottom'),
  'sidebar2' => art_get_sidebar('secondary'),
  'sidebarFooter' => art_get_sidebar('footer'),
  'footerRSS' => art_get_footer_rss(),
  'footerText' => art_get_footer_text()
  );
  }
  if (is_array($variables)) {
  $art_template_variables = array_merge($art_template_variables, $variables);
  }
  return $art_template_variables;
  }

  function art_get_footer_text(){
  $result = art_option('footer.defaultText');

  $footer_content = get_option('art_footer_content');
  if ($footer_content !== false) {
  $result = stripslashes($footer_content);
  }

  return str_replace('%YEAR%', date('Y'), $result);
  }

  function art_get_footer_rss(){
  $result = '';
  if(art_option('footer.rss_show')){
  $result = art_parse(art_option('footer.rss_link'), array(
  'rss_url' => get_bloginfo('rss2_url'),
  'rss_title' => sprintf(__('%s RSS Feed', THEME_NS), get_bloginfo('name'))
  ));
  }
  return $result;
  }

  function art_get_post_thumbnail($post_id = false){
  global $post, $id;
  $post_id = (int)$post_id;
  if (!$post_id) $post_id = $id;
  $is_post_list = !is_single() && !is_page();
  $width = art_option('metadata.thumbnail_width');
  $height = art_option('metadata.thumbnail_height');
  $size = array($width, $height);
  if (!$is_post_list) {
  $size = 'medium';
  }
  $result = '';
  $title = get_the_title();
  if ( (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail()) ) {
  ob_start();
  the_post_thumbnail($size, array('class' => 'alignleft', 'alt' => '', 'title' => $title));
  $result = ob_get_clean();
  } else {
  $postimage = get_post_meta($post->ID, 'post-image', true);
  if ($postimage) {
  $result = '<img src="'.$postimage.'" alt="" width="'.$width.'" height="'.$height.'" title="'.$title.'" class="wp-post-image alignleft" />';
  } else if (art_option('metadata.thumbnail_auto') && $is_post_list) {
  $attachments = get_children(array('post_parent' => $post_id, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));
  if($attachments) {
  $attachment = array_shift($attachments);
  $img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  if (isset($img[0])) {
  $result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image alignleft" />';
  }
  }
  }
  }
  if($result !== ''){
  $result = 'ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'';
  }
  return $result;
  }

  function art_get_the_content($more_link_text = null, $stripteaser = 0) {
  $content = get_the_content($more_link_text, $stripteaser);
  $content = apply_filters('the_content', $content);
  return $content;
  }

  function art_get_post_content() {
  global $post;
  ob_start();
  if(is_single() || is_page()) {
  echo art_get_the_content(__('Read the rest of this entry »', THEME_NS));
  wp_link_pages(array('before' => '<p>Pages: ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number'));
  } else {
  echo art_get_the_excerpt(__('Read the rest of this entry »', THEME_NS),
  get_permalink($post->ID),
  art_option('metadata.excerpt_words'),
  art_option('metadata.excerpt_use_tag_filter') ? explode(',',art_option('metadata.excerpt_allowed_tags')) : null,
  art_option('metadata.excerpt_min_remainder'),
  art_option('metadata.excerpt_auto'));
  }
  return ob_get_clean();
  }

  function art_get_the_excerpt($read_more_tag, $perma_link_to = '', $all_words = 100, $allowed_tags = null, $min_remainder = 5, $auto = false) {
  global $post, $id;
  $more_token = '%%art-more%%';
  $show_more_tag = false;
  if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){
  return get_the_excerpt();
  }
  if (has_excerpt($id)) {
  $the_contents = get_the_excerpt();
  $show_more_tag = strlen($post->post_content) > 0;
  } else {
  $the_contents = art_get_the_content($more_token);
  if($the_contents != '') {
  if ($allowed_tags !== null) {
  $allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';
  $the_contents = strip_tags($the_contents, $allowed_tags);
  }
  $the_contents = strip_shortcodes($the_contents);
  if (strpos($the_contents, $more_token) !== false) {
  return str_replace($more_token, $read_more_tag, $the_contents);
  }
  if($auto && is_numeric($all_words)) {
  $token = "%art_tag_token%";
  $content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $the_contents));
  $content = array();
  $word_count = 0;
  foreach($content_parts as $part)
  {
  if (strpos($part, '<') !== false || strpos($part, '>') !== false){
  $content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);
  } else {
  $all_chunks = preg_split('/([\s]+)/', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  foreach($all_chunks as $chunk) {
  if('' != trim($chunk)) {
  $content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);
  $word_count += 1;
  } elseif($chunk != '') {
  $content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);
  }
  }
  }

  }
  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  $show_more_tag = true;
  $current_count = 0;
  $the_contents = '';
  foreach($content as $node) {

  if($node['type'] == 'word') {
  $current_count += 1;
  }
  $the_contents .= $node['content'];
  if ($current_count == $all_words){
  break;
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  $the_contents = force_balance_tags($the_contents);
  if ($show_more_tag) {
  $the_contents = $the_contents.' '.$read_more_tag.'';
  }
  return $the_contents;
  }

  function art_get_post_title() {
  return art_parse_template("post_title", array(
  'post_link' => get_permalink($post->ID),
  'post_link_title' => sprintf(__('Permanent Link to %s', THEME_NS), the_title_attribute('echo=0')),
  'post_title' => get_the_title(),
  'template_url' => get_bloginfo('template_url')
  ));
  }

  function art_get_post_icon($name){
  return art_parse(art_option('metadata.'.$name), array('template_url' => get_bloginfo('template_url')));
  }

  if (!function_exists('get_the_date')) {
  function get_the_date($format = 'F jS, Y') {
  return get_the_time(__($format, THEME_NS));
  }
  }

  function art_get_post_metadata($name) {
  $list = art_option('metadata.'.$name);
  $title = ($name == 'header' && art_option('metadata.title'));
  if (!$title && $list == "") return;
  $list_array = explode(",", $list);
  $result = array();
  for($i = 0; $i < count($list_array); $i++){
  $icon = $list_array[$i];
  switch($icon){
  case 'date':
  if(is_page()) break;
  $result[] = art_get_post_icon($icon) . get_the_date();
  break;
  case 'author':
  if(is_page()) break;
  ob_start();
  the_author_posts_link();
  $result[] = art_get_post_icon($icon) . __('Author', THEME_NS) .' '. ob_get_clean();
  break;
  case 'category':
  if(is_page()) break;
  $result[] = art_get_post_icon($icon) .sprintf(__('Posted in %s', THEME_NS), get_the_category_list(', '));
  break;
  case 'tag':
  if(is_page() || !get_the_tags()) break;
  ob_start();
  the_tags(__('Tags:', THEME_NS) . ' ', ', ', ' ');
  $result[] = art_get_post_icon($icon) . ob_get_clean();
  break;
  case 'comments':
  if(is_page() || is_single()) break;
  ob_start();
  comments_popup_link(__('No Comments »', THEME_NS), __('1 Comment »', THEME_NS), __('% Comments »', THEME_NS), '', __('Comments Closed', THEME_NS) );
  $result[] = art_get_post_icon($icon) . ob_get_clean();
  break;
  case 'edit':
  if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;
  ob_start();
  edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');
  $result[] = art_get_post_icon($icon) . ob_get_clean();
  break;
  }
  }
  if (!($title || count($result) > 0)) return '';
  return art_parse_template("post_metadata".$name, array(
  'post_title' => art_get_post_title(),
  'post'.$name.'icons' => implode(art_option('metadata.separator'), $result))) ;
  }

  function art_post(){
  the_post();
  echo art_parse_template("post", array(
  'post_class' => function_exists('get_post_class') ? implode(' ', get_post_class()) : '',
  'post_id' => 'id="post-' . get_the_ID() . '"',
  'post_thumbnail' => art_get_post_thumbnail(),
  'post_title' => art_get_post_title(),
  'post_metadataheader' => art_get_post_metadata('header'),
  'post_content' => art_get_post_content(),
  'post_metadatafooter' => art_get_post_metadata('footer')
  ));
  }

  function art_post_box($title, $content){
  if ($title != "") {
  $title = '<h2 class="art-postheader">'. $title . '</h2>';
  }
  if (art_option('metadata.title')) {
  $content = $title . $content;
  $title = '';
  }
  echo art_parse_template("post", array(
  'post_class' => '',
  'post_id' => '',
  'post_thumbnail' => '',
  'post_title' => $title,
  'post_metadataheader' => '',
  'post_content' => $content,
  'post_metadatafooter' => ''));
  }

  function art_not_found_msg($caption = null, $content = null){
  if ($caption === null){
  $caption = __('Not Found', THEME_NS);
  }
  if($content === null){
  $content = '<p class="center">' . __('Sorry, but you are looking for something that isn’t here.', THEME_NS) . '</p>'
  . "\r\n" . art_get_search();
  }
  art_post_box($caption, $content);
  }

  function art_get_block($title, $content, $id = '', $class = '' , $name = "block"){
  if (str_replace(array(' ', '', '\n', '\r', '\t'), '', $title) != ''){
  $title = art_parse_template($name . '_header', array('caption' => $title));
  }
  if ($id != ''){
  $id = 'id="' . $id . '"';
  }
  return art_parse_template($name, array(
  'id' => $id,
  'class' => $class,
  'header' => $title,
  'content' => $content,
  ));
  }

  function art_get_search() {
  return art_parse_template("search",
  array(
  'url' => get_bloginfo('url'),
  'button' => __('Search', THEME_NS),
  'query' => get_search_query()
  ));
  }

  function art_page_navi($title = '', $comment = false) {
  $prev_link = null;
  $next_link = null;
  if($comment){
  $prev_link = get_previous_comments_link(__('Newer Entries »', THEME_NS));
  $next_link = get_next_comments_link(__('« Older Entries', THEME_NS));
  } elseif (is_single() || is_page()) {
  $next_link = get_previous_post_link('« %link');
  $prev_link = get_next_post_link('%link »');
  } else {
  $prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer Entries »', THEME_NS));
  $next_link = get_next_posts_link(__('« Older Entries', THEME_NS));
  }

  $content = '';
  if ($prev_link || $next_link) {
  $content = art_parse_template("pagination",
  array(
  'next_link' => $next_link,
  'prev_link' => $prev_link
  ));
  }
  if (!$content && !$title) return;
  art_post_box($title, $content);
  }

  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {
  function get_previous_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {
  function get_next_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  next_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('get_previous_posts_link')) {
  function get_previous_posts_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_posts_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('get_next_posts_link')) {
  function get_next_posts_link($label)
  {
  ob_start();
  next_posts_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('get_previous_post_link')) {
  function get_previous_post_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_post_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('get_next_post_link')) {
  function get_next_post_link($label)
  {
  ob_start();
  next_post_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  function art_get_comment_author_link(){
  ob_start();
  comment_author_link();
  return ob_get_clean();
  }

  function art_get_edit_comment_link(){
  ob_start();
  edit_comment_link('('.__('Edit', THEME_NS).')',' ','');
  return ob_get_clean();
  }

  function art_get_comment_text(){
  ob_start();
  comment_text();
  return ob_get_clean();
  }

  function art_get_comment_reply_link($args, $depth){
  ob_start();
  comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'])));
  return ob_get_clean();
  }

  function art_comment($comment, $args, $depth)
  {
  $GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
  <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
  <?php art_post_box('', art_parse_template("comment", array(
  'get_avatar' => get_avatar($comment, $size='48'),
  'comment_author_link' => art_get_comment_author_link(),
  'status' => $comment->comment_approved == '0' ? '' . __('Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS) . '' : '',
  'get_comment_link' => htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ,
  'get_comment_date' => sprintf(__('%1$s at %2$s', THEME_NS), get_comment_date(), get_comment_time()),
  'edit_comment_link' => art_get_edit_comment_link(),
  'comment_text' => art_get_comment_text(),
  'comment_reply_link' => art_get_comment_reply_link($args, $depth)))); ?>
  </div>
  <?php
  }

  add_filter('comments_template', 'legacy_comments');
  function legacy_comments($file) {
  if(!function_exists('wp_list_comments')) : // WP 2.7-only check
  $file = TEMPLATEPATH.'/legacy-comments.php';
  endif;
  return $file;
  }

  if ( function_exists('add_theme_support') ) {
  add_theme_support('post-thumbnails');
  add_theme_support('nav-menus');
  add_theme_support('automatic-feed-links');
  }

  if (function_exists('register_nav_menus')) {
  register_nav_menus(
  array(
  'primary-menu' => __( 'Primary Menu', THEME_NS),
  'secondary-menu' => __( 'Secondary Menu', THEME_NS)
  )
  );
  }

  function art_add_admin() {
  global $options;
  if ( $_GET['page'] == basename(__FILE__) ) {
  if ('save' == $_REQUEST['action'] ) {
  foreach ($options as $value) {
  if($value['type'] != 'multicheck'){
  art_update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] );
  }else{
  foreach($value['options'] as $mc_key => $mc_value){
  $up_opt = $value['id'].'_'.$mc_key;
  art_update_option($up_opt, $_REQUEST[$up_opt] );
  }
  }
  }
  foreach ($options as $value) {
  if($value['type'] != 'multicheck'){
  if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { art_update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); }
  }else{
  foreach($value['options'] as $mc_key => $mc_value){
  $up_opt = $value['id'].'_'.$mc_key;
  if( isset( $_REQUEST[ $up_opt ] ) ) { art_update_option( $up_opt, $_REQUEST[ $up_opt ] ); } else { delete_option( $up_opt ); }
  }
  }
  }
  header("Location: themes.php?page=functions.php&saved=true");
  die;
  }
  }
  add_theme_page("Footer", "Footer", 'edit_themes', basename(__FILE__), 'art_admin');
  }
  add_action('admin_menu', 'art_add_admin');

  function art_update_option($key, $value){
  update_option($key, (get_magic_quotes_gpc()) ? stripslashes($value) : $value);
  }

  function art_admin() {
  global $options;
  if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p>'.art_option('theme.name') . ' settings saved.</p></div>';
  ?>
  <div class="wrap">
  <h2>Footer</h2>

  <form method="post">

  <table class="optiontable" style="width:100%;">

  <?php foreach ($options as $value) {

  switch ( $value['type'] ) {
  case 'text':
  option_wrapper_header($value);
  ?>
  <input style="width:100%;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" type="<?php echo $value['type']; ?>" value="<?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo get_settings( $value['id'] ); } else { echo $value['std']; } ?>" />
  <?php
  option_wrapper_footer($value);
  break;

  case 'select':
  option_wrapper_header($value);
  ?>
  <select style="width:70%;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>">
  <?php foreach ($value['options'] as $option) { ?>
  <option<?php if ( get_settings( $value['id'] ) == $option) { echo ' selected="selected"'; } elseif ($option == $value['std']) { echo ' selected="selected"'; } ?>><?php echo $option; ?></option>
  <?php } ?>
  </select>
  <?php
  option_wrapper_footer($value);
  break;

  case 'textarea':
  $ta_options = $value['options'];
  option_wrapper_header($value);
  ?>
  <textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" style="width:100%;height:100px;"><?php
  if( get_settings($value['id']) !== false) {
  echo stripslashes(get_settings($value['id']));
  }else{
  echo $value['std'];
  }?></textarea>
  <?php
  option_wrapper_footer($value);
  break;

  case "radio":
  option_wrapper_header($value);

  foreach ($value['options'] as $key=>$option) {
  $radio_setting = get_settings($value['id']);
  if($radio_setting != ''){
  if ($key == get_settings($value['id']) ) {
  $checked = "checked=\"checked\"";
  } else {
  $checked = "";
  }
  }else{
  if($key == $value['std']){
  $checked = "checked=\"checked\"";
  }else{
  $checked = "";
  }
  }?>
  <input type="radio" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="<?php echo $key; ?>" <?php echo $checked; ?> /><?php echo $option; ?>
  <?php
  }

  option_wrapper_footer($value);
  break;

  case "checkbox":
  option_wrapper_header($value);
  if(get_settings($value['id'])){
  $checked = "checked=\"checked\"";
  }else{
  $checked = "";
  }
  ?>
  <input type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> />
  <?php
  option_wrapper_footer($value);
  break;

  case "multicheck":
  option_wrapper_header($value);

  foreach ($value['options'] as $key=>$option) {
  $pn_key = $value['id'] . '_' . $key;
  $checkbox_setting = get_settings($pn_key);
  if($checkbox_setting != ''){
  if (get_settings($pn_key) ) {
  $checked = "checked=\"checked\"";
  } else {
  $checked = "";
  }
  }else{
  if($key == $value['std']){
  $checked = "checked=\"checked\"";
  }else{
  $checked = "";
  }
  }?>
  <input type="checkbox" name="<?php echo $pn_key; ?>" id="<?php echo $pn_key; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> /><label for="<?php echo $pn_key; ?>"><?php echo $option; ?></label>
  <?php
  }

  option_wrapper_footer($value);
  break;

  case "heading":
  ?>
  <tr valign="top">
  <td colspan="2" style="text-align: center;"><h3><?php echo $value['name']; ?></h3></td>
  </tr>
  <?php
  break;

  default:

  break;
  }
  }
  ?>

  </table>

  <p class="submit">
  <input name="save" type="submit" value="Save changes" />
  <input type="hidden" name="action" value="save" />
  </p>
  </form>
  </div>
  <?php
  }

  function option_wrapper_header($values){
  ?>
  <tr valign="top">
  <th scope="row" style="width:1%;white-space: nowrap;"><?php echo $values['name']; ?>:</th>
  <td>
  <?php
  }

  function option_wrapper_footer($values){
  ?>
  </td>
  </tr>
  <tr valign="top">
  <td> </td><td><small><?php echo $values['desc']; ?></small></td>
  </tr>
  <?php
  }

  البته باید چپ چین باشه

درباره‌ی این موضوع