انجمن


مشکل در نصب با پیغام  (۹ نوشته)

 • vahid2007

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۲

  سلام
  من در صفحه اول نصب این پیغام می بینم روی ساب دومین نصب کردم
  Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in C:\inetpub\vhosts\8888.ir\subdomains\maloos\httpdocs\wp-config.php on line 18

  ابتدا صفحه سفید مشاهده می کردم ولی با حذف اینتر در config بالا اومد ولی پیغام بالایی نمایش داده میشه

  <?php/**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
   * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'maloos');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'maloos');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', '102030');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  /**#@-*/
  
  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
   *
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
   * fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
   * language support.
   */
  define ('WPLANG', 'fa_IR'); //by http://wp-persian.com
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  
  /** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 • عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳۱
  تشکر شده: ۱۴۳۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۶

  ببینم دوست عزیز این نکنه یوزر و پسورد اصلی ات هست . اگه اینطوریه که خیلی کار اشتباهی کردی که یوزر و پس رو درست گذاشتی که فکر نکنم درست باشه .
  هکرها خودشونو میکشن تا به این کدها که شما گذاشتی دسترسی پیدا کنن ولی امیدوارم پسورد واقعی نباشه .
  اگه اینطوریه زودتر عوضش کن .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Saeed Fard - Mostafa - Hosseinshanli
 • vahid2007

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۷

  نه اینها

  majed گفت:
  ببینم دوست عزیز این نکنه یوزر و پسورد اصلی ات هست . اگه اینطوریه که خیلی کار اشتباهی کردی که یوزر و پس رو درست گذاشتی که فکر نکنم درست باشه .
  هکرها خودشونو میکشن تا به این کدها که شما گذاشتی دسترسی پیدا کنن ولی امیدوارم پسورد واقعی نباشه .
  اگه اینطوریه زودتر عوضش کن .

  نه اینها اصلی نیستند مثال زدم
  لطفا کمک کنید مشکل حل کنم

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Hosseinshanli
 • Hosseinshanli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۶

  با سلام دوستاني ك سي پنل دارن ولي نميتونن وردپرس رو نصب كنن:

  من مراحل نصب رو براتون به صورت كاملا تصويري در آوردم و 2تا مشكل داره!
  1)حوصله چنداني نداشتم ولي لازم دونستم تا بچه ها از سر درگمي دربيان!
  2 اول بايد وردپرس رو مشاهده كنيد.بعد ديتابيسو سومي خاتمه!
  در آخر شما آدرس سايتتون رو در مورور گر بنويسيد و Ok

  قول ميدهم ك به زودي آموزش زيباتر و حرفه اي تر باشه ولي خود اين كار شمارو راه ميندازه!
  فايل ها Avi هستند!
  حجم 2.94 مگابايت از دوستاني ك اين پست رو خوندن به افراد ديگر نيز ك مشكل در نصب دارن لينك بدن ممنون!!!
  http://rapidshare.com/files/450599701/Tasviri-amuzesh-Wordpress.rar

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Omid Sh - Saeed Fard
 • Saeed Fard

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۹۸۲
  تشکر شده: ۱۶۱۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۴

  ممنون ازتون دوست عزیز .. ولی لینک دانلود مشکل داره .. من که نتونستم دانلود کنم..
  بهتر بود یه جایه بهتری آپ میکردی تا دوستان به سادگی بتونن دانلود کنند..
  موفق باشید../.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Omid Sh - Mostafa - Hosseinshanli
 • Hosseinshanli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۵

  saeidfard گفت:
  ممنون ازتون دوست عزیز .. ولی لینک دانلود مشکل داره .. من که نتونستم دانلود کنم..
  بهتر بود یه جایه بهتری آپ میکردی تا دوستان به سادگی بتونن دانلود کنند..
  موفق باشید../.

  سلام بر دوست عزيز من امروز خواستم چك كنم ديدم بله سايت رو ......... كردن باشد!
  در طول تاريخ من يك بار آپلود كردم و ..... شد!هدف من خير بود!
  هاست سي پنل بدون محدوديت رايگان
  http://www.squareserve.com/index.php
  ************************************************************
  آدرس آپلود چك شده
  http://izip.ir/download.php?id=D3BD7B7E1
  اگر در سايت هاي معتبر آپلود نكردم ببخشيد چون فيلتر هستند!
  **غرض از تمامي آموزشات و معرفي هاست صرفا براي فعاليت مباح بوده و در افعال غير شرعي بنده مسئوليتي ندارم!**

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  M_N_Bokaei
 • abuzar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۱
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۸

  سلام مراحل نصب رو طبق این لینک انجام بده

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  بهروز ازند - Hosseinshanli
 • Hosseinshanli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۹


 • Moeini

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵۹
  تشکر شده: ۶۷۸ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۴

  خط اول فایل wp-config.php به صورت زیر است
  <?php/**
  باید بین تگ php و کامنت یک فاصله وجود داسته باشد .
  خط اول را به صورت زیر اصلاح کنید :

  <?php
  /**

  یا
  <?php /**

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Hosseinshanli

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.