انجمن


ویرایش منو  (۱۰ نوشته)

 • xcode

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۵

  سلام،

  من از قالب LightBright استفاده میکنم، در قسمت منو قالب (Header) به طور پیش فرض فقط دسته ها و برگه ها نمایش داده میشه،

  چطور میتونم کاری کنم که فهرست ها (Menu) به جای دسته ها (Categories) در قسمت منو به نمایش در بیاد؟

  اینم فایل Header.php :

  PLAIN TEXT
  < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" >
  < html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="fa" >
  < head profile="http://gmpg.org/xfn/11" >
  < meta http-equiv="Content-Type" content="< ?php bloginfo('html_type'); ? >; charset=< ?php bloginfo('charset'); ? >" / >
  < meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" / >
  < title >< ?php elegant_titles(); ? >< /title >
  < ?php elegant_description(); ? >
  < ?php elegant_keywords(); ? >
  < ?php elegant_canonical(); ? >

  < link rel="stylesheet" href="< ?php bloginfo('stylesheet_url'); ? >" type="text/css" media="screen" / >
  < link rel="stylesheet" href="< ?php bloginfo('stylesheet_directory'); ? >/css/jquery.fancybox-1.2.6.css" type="text/css" media="screen" / >
  < !--[if lt IE 7] >
      < link rel="stylesheet" type="text/css" href="< ?php bloginfo('template_directory'); ? >/css/ie6style.css" / >
      < script type="text/javascript" src="< ?php bloginfo('template_directory'); ? >/js/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js" >< /script >
      < script type="text/javascript" >DD_belatedPNG.fix('img#logo, a.bubble, .overlay, span.comment-count, #sidebar .search, .entry .post, .entry-top, .share .share_button, .share a.arrow, .share .buttons, .share .buttons a span.tooltip span.left-arrow, .share img, .entry-bottom, .comment-icon .bubble, .comment-icon, .widget-content, div.avatar span.avatar-overlay');< /script >
  < ![endif]-- >
  < !--[if IE 7] >
      < link rel="stylesheet" type="text/css" href="< ?php bloginfo('template_directory'); ? >/css/ie7style.css" / >
  < ![endif]-- >

  < link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="< ?php bloginfo('name'); ? > RSS Feed" href="< ?php bloginfo('rss2_url'); ? >" / >
  < link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="< ?php bloginfo('name'); ? > Atom Feed" href="< ?php bloginfo('atom_url'); ? >" / >
  < link rel="pingback" href="< ?php bloginfo('pingback_url'); ? >" / >

  < ?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ? >
  < ?php wp_head(); ? >

  < script type="text/javascript" src="< ?php bloginfo('template_directory'); ? >/js/audio-player.js" >< /script >
  < script src="< ?php bloginfo('template_directory'); ? >/js/League_Gothic_400.font.js" type="text/javascript" >< /script >
  < /head >
  < body >
      < div id="container" >
          < div id="header" class="clearfix" >
              <a>" >
                  < img src="
  < ?php bloginfo('template_directory'); ? >/images/logo.png" alt="logo" id="logo" / >
              </a>
              < p id="
  slogan" >< ?php bloginfo('description'); ? >< /p >

              < ?php $menuClass = 'nav superfish clearfix';
              $primaryNav = '';

              if (function_exists('wp_nav_menu')) {
                  $primaryNav = wp_nav_menu( array( 'theme_location' = > 'primary-menu', 'container' = > '', 'fallback_cb' = > '', 'menu_class' = > $menuClass, 'echo' = > false ) );
              };
              if ($primaryNav == '') { ? >
                  < ul class="
  < ?php echo $menuClass; ? >" >
                      < ?php if (get_option('lightbright_home_link') == 'on') { ? >
                          < li class="
  page_item< ?php if(is_home()) echo(' current_page_item'); ? >" ><a>" >< ?php _e('صفحه اصلی','LightBright') ? ></a>
                      < ?php }; ? >

                      < ?php show_categories_menu($menuClass,false);
                              show_page_menu($menuClass,false,false); ? >
                   < !-- end ul.nav -- >
              < ?php }
              else echo($primaryNav); ? >
          < /div > < !-- end #header -- >

          < div id="content-area" class="clearfix" >

              < div id="main-area" >

 • xcode

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۴ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۹

  دوستان کسی پاسخگو نیست؟

 • mohmon

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۶۷
  تشکر شده: ۱۶۰ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۴ مهر ۱۳۹۰ - ۲۳:۳۵

  منظورت از فهرست ها چیه ؟؟ ما در بخش دسته بندی وردپرس فقط دسته و برگه داریم

 • xcode

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۲

  ما برگه داریم، دسته داریم و فهرست ( منو سایت شامل صفحه اصلی، تماس با ما و .... )

  قالب فعلی تو قسمت منو فقط دسته ها و برگه ها رو نشون میده، میخوام به جای دسته ها فهرست ها رو نشون بده ....

 • mohmon

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۶۷
  تشکر شده: ۱۶۰ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۵

  اگه میشه قالب رو هم بزار

 • xcode

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۴

  http://dl.wordpress98.com/2011/06/Wo...tBright-fa.zip

  اینم از لینک دانلود

  ممنون میشم سریعتر بررسی کنید.

 • mohmon

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۶۷
  تشکر شده: ۱۶۰ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۵

  برات دسته ها و برگه هارو برداشتم

  این کد را جایگزین کن

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="fa">
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
  <title><?php elegant_titles(); ?></title>
  <?php elegant_description(); ?>
  <?php elegant_keywords(); ?>
  <?php elegant_canonical(); ?>
  
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/css/jquery.fancybox-1.2.6.css" type="text/css" media="screen" />
  <!--[if lt IE 7]>
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/css/ie6style.css" />
  	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js"></script>
  	<script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('img#logo, a.bubble, .overlay, span.comment-count, #sidebar .search, .entry .post, .entry-top, .share .share_button, .share a.arrow, .share .buttons, .share .buttons a span.tooltip span.left-arrow, .share img, .entry-bottom, .comment-icon .bubble, .comment-icon, .widget-content, div.avatar span.avatar-overlay');</script>
  <![endif]-->
  <!--[if IE 7]>
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/css/ie7style.css" />
  <![endif]-->
  
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> Atom Feed" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  
  <?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>
  <?php wp_head(); ?>
  
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/audio-player.js"></script>
  <script src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/League_Gothic_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  </head>
  <body>
  	<div id="container">
  		<div id="header" class="clearfix">
  			<a href="<?php bloginfo('url'); ?>">
  				<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/logo.png" alt="logo" id="logo" />
  			</a>
  			<p id="slogan"><?php bloginfo('description'); ?></p>
  
  			<?php $menuClass = 'nav superfish clearfix';
  			$primaryNav = '';
  
  			if (function_exists('wp_nav_menu')) {
  				$primaryNav = wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu', 'container' => '', 'fallback_cb' => '', 'menu_class' => $menuClass, 'echo' => false ) );
  			};
  			if ($primaryNav == '') { ?>
  				<ul class="<?php echo $menuClass; ?>">
  					<?php if (get_option('lightbright_home_link') == 'on') { ?>
  						<li class="page_item<?php if(is_home()) echo(' current_page_item'); ?>"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><?php _e('صفحه اصلی','LightBright') ?></a></li>
  					<?php }; ?>
  
  				</ul> <!-- end ul.nav -->
  			<?php }
  			else echo($primaryNav); ?>
  		</div> <!-- end #header -->
  
  		<div id="content-area" class="clearfix">
  
  			<div id="main-area">
 • xcode

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۹

  ممنون بابت پیگیریتون،

  اما دوست عزیز اینجوری که فایده ای نداره؟!!! عملا من الان تو منو سایتم فقط "صفحه اصلی" رو دارم،

  من میخوام در کنار صفحه اصلی بتونم برگه "تماس با" ما و "فهرستها" رو قرار بدم ....

  و فکر میکنم با قرار دادن کدی خاص برای فراخوانی فهرستها در خط 52 مشکل حل بشه، درسته؟

 • mohmon

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۶۷
  تشکر شده: ۱۶۰ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۲۲:۲۳

  خب شما هر صفحه ای که می خوای قرار بدی رو اینجا لینک و اسمش که در منو نمایش داده میشه رو بزار تا من درست کنم
  راستی می دونی که برای تماس با ما نیاز به افزونه داری (اگه خواستی بگو تا راهنماییت کنم)

 • xcode

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ مهر ۱۳۹۰ - ۲۳:۲۷

  افزونه مشکل نیست، مشکل اینه که فهرستها MENU رو تو قسمت منوها بیارم، گذاشتن برگه ها که یه کد داره تو خط 53 اتومات برگه ها رو میذاره خودش ....

  مشکل فهرستهاست فهرستها ....

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها