انجمن


سفید امدن صفحه ادیت کامنت در مدیریت  (۲۱ نوشته)

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱ آبان ۱۳۸۸ - ۲۱:۲۸

  سلام
  من در بخش مدیریت قسمت ادیت کامنت، نمایش کامنتها را از 20 به 80 تغییر دادم و بعد از این تغییر این قسمت از مدیریت سایتم سفید میاد و اصلا نمیشه وارد شد به بخش ادیت کامنت.فایلهای بخش مدیریت که مربوط به کامت میشه را دوباره اپلود کردم ولی بازم درست نمیشه.
  لطفا اگه امکان داره یه راهنمایی بکنید.

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲ آبان ۱۳۸۸ - ۰۱:۳۵

  خط زیر رو به پرونده‌ی wp-config.php اضافه کنین (قبل از علامت <؟):
  define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۹:۳۲

  والا این کد تو wp-config اصلا نیست که قبلش این را اضافه کنم. این رو نمیگی؟<?php
  اضافه کردم قبل از این ولی کلا خراب شد.

  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
   * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  /**#@-*/
  
  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
   *
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
   * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German
   * language support.
   */
  define ('WPLANG', '');
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  
  /** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۹:۵۳

  یه جایی همون وسط‌ها بذارین‌ش.

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۹ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۲۵

  درست نشد!

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۹ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۴۰

  چه ایرادی می‌گیره؟

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۰ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۲۰

  ایراد نمیگیره .مثل قبل صفحه سفید میاد.

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۲ آبان ۱۳۸۸ - ۲۲:۴۳

  یکی یه کمکی بکنه.الان 1100 تا کامنت Awaiting دارم و نمیتونم برم تو بخش ادیت کامنت

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۲ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۰۵

  شما مراحلی رو که اینجا گفته انجام بده مشکلت حل میشه فقط فراموش نشه قبل از هر کاری یه بک آپ از دیتابیست بگیر

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ آبان ۱۳۸۸ - ۱۴:۰۲

  درست نشد خدا!!!!!!!!!
  اول گفته wp_comments را repair کن ، که این کار رو کردم و درست نشد.
  بعدش گفته اون کد را اضافه کن که وقتی اون کد را اضافه کردم هر چی کامنت داشتم از اول تا اخر پاک کرد.

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۵ آبان ۱۳۸۸ - ۲۱:۳۶

  کسی میدونه که کدوم query را باید دست کاری کرد از database تا درست بشه.
  یکی یه راهی بگه لطفا

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۵ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۰۵

  که دیدگاه‌های پاک شده برگردن؟

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۰۷

  اره، چون وقتی اون کد را اضافه میکنم صفحه ادیت کامنت درست میشه ولی همه کامنت هام پاک شدن .حالا میخوام ببینم میشه یه کاری کرد که دوباره همه کامنت هام برگردن. اینطوری صفحه مربوط به ادیت کامنت هم درست میشه ایطوری و دیگه سفید نمیاد.

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۳۴

  یه کاری کن دیتابیس قبلی و برگردون کامنت ها رو از توش بکش بیرون بعد تو این درسته import کن

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۲

  خوب چه طوری باید کامنتها را از توش بکشم بیرون و بعد import کنم؟

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۲۵

  با افزونه‌ی wp backup میتونی فقط کامنت ها رو بکشی بیرون

 • alirah84

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۳

  افزونرو نصب کردم ولی وقتی wp-comments را تیک میزنم از همه دیتابیس بک آپ میگیره نه فقط wp-comments

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۰

  عذر میخوام فکر کردم داره با این افزونه نمیشه، به phpmyadmin برید و از جدول wp_comments بک آپ (export) بگیرید و توی دیتابیس جدیدتون import کنید امیدوارم مشکلتون حل بشه

 • رضا

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۹
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۰

  من این دستور رو ایجاد کردم ولی بازم این مشکل رو دارم
  خیلی ضروریه

 • kingfilm

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۴:۴۰

  سلام میشه ی کمکی هم به من کنید ممنون میشم
  -------------
  سایت اینجانب بالا میاد
  ولی قسمت پیش خوان بالا نمی یاد حتی این صفحه هم باز میشه میتونید یوزر وپستو بنویسی ولی قسمت پیشخوان بالا نمی یاد
  http://www.dlmovie.org/wp-login.php
  این هم آدرس سایتم این هم بالا می یاد
  http://www.dlmovie.org

  من کار خاصی نکردم هیچ کدی ر واضافه نکردم
  فقط یک بار کل افزونه هام رو غیر فعال کردم و دوباره فعال کردم با این وجود باز هم کار میکردم و وقتی که کارم تموم شد خواستم که از پیشخوام بیام بیرون دیدم که دیگه پیشخوان بالا نمی یاد لطفا کمک کنید
  لطف کنید جواب به ایمیل من ارسال کنید Kingfilmshop@yahoo.com

 • kingfilm

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۸

  kingfilm گفت:
  سلام میشه ی کمکی هم به من کنید ممنون میشم
  -------------
  سایت اینجانب بالا میاد
  ولی قسمت پیش خوان بالا نمی یاد حتی این صفحه هم باز میشه میتونید یوزر وپستو بنویسی ولی قسمت پیشخوان بالا نمی یاد
  http://www.dlmovie.org/wp-login.php
  این هم آدرس سایتم این هم بالا می یاد
  http://www.dlmovie.org

  من کار خاصی نکردم هیچ کدی ر واضافه نکردم
  فقط یک بار کل افزونه هام رو غیر فعال کردم و دوباره فعال کردم با این وجود باز هم کار میکردم و وقتی که کارم تموم شد خواستم که از پیشخوام بیام بیرون دیدم که دیگه پیشخوان بالا نمی یاد لطفا کمک کنید
  لطف کنید جواب به ایمیل من ارسال کنید Kingfilmshop@yahoo.com

  ممنون میشم اگر کسی من رو راهنمایی کنه

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.