انجمن


GZIP و وردپرس  (۲۵ نوشته)

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۸

  سلام
  مطلبي ديدم با عنوان افزایش سرعت بارگذاری سایت با GZIP
  http://barnamenevis.org/showthread.php?268900-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-GZIP
  حالا وردپرس كه از صفحات استاتيك استفاده نميكنه. آيا اين ترفند كاربردي داره يا نه؟

 • Moeini

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵۹
  تشکر شده: ۶۷۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۴

  تابع زیر را در فایل wp-config.php قرار دهید :
  ob_start("ob_gzhandler");
  درضمن فشرده سازی صفحات دینامیک و استاتیک هیچ تفاوتی با هم ندارد .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  ~> Mr.vAhiD.DI <~ - Parsa - Mostafa - محسن غیاثی - نوین ادمین - 12
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۲:۱۶

  metablog گفت:
  تابع زیر را در فایل wp-config.php قرار دهید :
  ob_start("ob_gzhandler");
  درضمن فشرده سازی صفحات دینامیک و استاتیک هیچ تفاوتی با هم ندارد .

  ممکنه بفرمایید این رو چه جوری باید کار گذاشت ؟
  منظورم در چه سطری از فایله ؟
  ممکنه یک فایل تنظیم شده شو کدشو بذارید

  چون من تست می گیرم سایتم می پکه این جوری میشه :

  ����������������

  

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  نوین ادمین
 • Moeini

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵۹
  تشکر شده: ۶۷۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۰

  در قسمتی که کامنت نباشه میتوانید کد را قرار دهید، مثلا در خط 16 (بعد از */)
  درضمن با استفاده از سایت http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php میتوانید فشرده سازی را تست کنید .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Choas
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۰

  ممنون ولی بازم اینجوری شد :

  f��S��_R^�p��:�@l����q0�:�;u��AŹ�R�����|����$�XX�k{�%��� |��r,���%��C!f �Q���,�I� ����hge�1�B)N\[�/�&

  این کد wp-config منه. ممکنه بگید اشتباهم کجاست؟

  <?php define('WP_CACHE', true);
  
  /** 
  
   * The base configurations of the WordPress.
  
   *
  
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
  
   * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  
   *
  
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
  
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
  
   *
  
   * @package WordPress
  
   */
  
  ob_start("ob_gzhandler");
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  
  /** The name of the database for WordPress */
  
  define('DB_NAME', 'DATABASE');
  
  /** MySQL database username */
  
  define('DB_USER', 'DATABASE');
  
  /** MySQL database password */
  
  define('DB_PASSWORD', 'PASSWORD');
  
  /** MySQL hostname */
  
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
  
   * Authentication Unique Keys.
  
   *
  
   * Change these to different unique phrases!
  
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
  
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
  
   *
  
   * @since 2.6.0
  
   */
  
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  
  /**#@-*/
  
  /**
  
   * WordPress Database Table prefix.
  
   *
  
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  
   */
  
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
  
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
  
   *
  
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
  
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
  
   * fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
  
   * language support.
  
   */
  
  define ('WPLANG', 'fa_IR');
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  
  /** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
  
  if ( !defined('ABSPATH') )
  
  	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 • saeli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۲۵۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۹

  فایل wp-config را باز کن و قبل از تمام کدها همون خط اول این کد را قرار بده
  <? ob_start("ob_gzhandler"); ?>
  بعد از قرار دادن این کد حجم ترافیک مصرفی شما تقریبا یک سوم میشه

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  12
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۴

  سعید جان قرار دادم ولی بازم ارور داد :

  در اول کدها :
  Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/cgpers/public_html/wp-config.php on line 31

  در آخر کد ها :
  Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/cgpers/public_html/wp-config.php on line 151

  ممکنه کد اصلاح شده را خودتون قرار بدید و با اون توضیح بدید ؟

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۱

  جای خاصی نیاز نداره!

  بعد یا قبل از تمام کدها
  <?php ob_start("ob_gzhandler"); ?>

  بعد از تگ php
  ob_start("ob_gzhandler");

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Choas - محسن غیاثی - 12
 • saeli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۲۵۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۷

  ممکنه هاست شما از فشرده سازی پشتیبانی نمیکنه

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  محسن غیاثی - Moeini
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۶

  پارسا جان کدهای شما را هم گذاشتم و باز همان ارور!
  ممکنه مشکل از یکی از Plugin های نصب شده باشه ؟ مثلا پلاگین Cache ؟

  من کد شما را به صورت زیر تغییر دادم و در ته ته کدها قرار دادم
  ob_start("ob_gzhandler"); ?>

  همچنین این کدتون رو هم در ته ته کد ها قرار دادم و ارور نگرفتم :
  ob_start("ob_gzhandler");

  ارور نگرفتم ولی وقتی با http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php تست می گیرم میگه Gzip آن نیست...میگه هیچ متد فشرده سازی فعال نیست !

  دوستانی که استفاده کردن می تونن فایل config شون را بذارن ؟

 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۳

  saeli گفت:
  ممکنه هاست شما از فشرده سازی پشتیبانی نمیکنه

  نه پشتیبانی می کنه برادر سعیدی عزیز
  من phpBB روی هاستم دارم و مثل تراکتور با Gzip داره کار می کنه
  البته اون یه منو داخل مرکز مدیریتش داره که تیکش را فعال می کنی و تمام !
  کلا از این لحاظش خیلی از WP خوش دست تره

 • saeli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۲۵۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۳

  فکر کنم این سایتی که معرفی شده با تاخیر مشخص میکنه که سایت فشرده سازی شده

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Choas
 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۰:۲۸

  saeli گفت:
  فکر کنم این سایتی که معرفی شده با تاخیر مشخص میکنه که سایت فشرده سازی شده

  خير، اين طور نيست. من بعد از چند ثانيه از قرار دادن كد تست كردم و جواب مثبت بود

  فايل كانفيگ رو هم نگاه كردم، من خط آخر فايل كانفيگ گذاشتم

  /** GZip */
  ob_start("ob_gzhandler");
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Choas - saeli
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۲:۲۲

  الان که سایت تست Gzip رو تست می گیرم میگه :

  Sorry, I am unable to decompress the contents of this page. Possible bogus gzip/deflate encoded data.

  جالبه !

 • محسن غیاثی

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۹۲۷
  تشکر شده: ۱۱۰۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۲:۳۴

  سلام دوستان
  افزونه‌ی Wordpress Gzip Compression تا حدی میتونه به شما برای فشرده‌سازی کمک کنه و از ob_gzhandler() هم استفاده میکنه.
  اما گزینه‌ی بهتر استفاده از افزونه‌ی کش W3 Total Cache هست که غیر از کش کردن صفحات سایت کار Gzip کردن رو به بهترین شکل براتون انجام میده.
  برای تست Gzip میتونین از سایت WebPageTest استفاده کنین که ریز عملکرد صفحات رو بهتون نشون میده.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Moeini
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۲:۵۹

  یک نکته ای به ذهنم رسید.
  تو Manual این پلاگین ها خواندم ظاهرا Gzip اصلا در WP ساپورت نمیشه و فعال کردنش conflict (ناسازگاری) ایجاد می کنه (چه بد!)
  http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-gzip-compression/
  http://wordpress.org/extend/plugins/force-gzip/
  http://wordpress.org/extend/plugins/gzip-enable/
  من از پلاگین WP Super Cache استفاده می کنم
  آیا می تونه مشکل از اون باشه ؟

 • محسن غیاثی

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۹۲۷
  تشکر شده: ۱۱۰۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۳:۰۳

  من از پلاگین WP Super Cache استفاده می کنم
  آیا می تونه مشکل از اون باشه ؟

  به احتمال ۹۹٪

 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۳:۰۴

  راستی، همه این ها فقط صفحات خروجی را Gzip می کنند !
  با این دیتابیس پر مصرف WordPress چه کنیم !؟!

 • محسن غیاثی

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۹۲۷
  تشکر شده: ۱۱۰۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۳:۰۷

  با این دیتابیس پر مصرف WordPress چه کنیم !؟!

  از افزونه‌های کش استفاده کنین.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Choas - logofun
 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۱:۴۹

  محسن جان افزونه cache با دیتابیس چیکار داره ؟!
  منظورم از دیتابیس حجیم اینه :

  فوروم phpBB ام با 5000 تا پست همش 10 مگ دیتابیس گرفته اما WP با 150 پست بیش از 20 مگ گرفته !

  منظورزم اینه برادر گلم

 • محسن غیاثی

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۹۲۷
  تشکر شده: ۱۱۰۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۶:۲۲

  افزونه cache با دیتابیس چیکار داره ؟!

  بدگرفتم قضیه رو.

 • saeli

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۲۵۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۹

  Choas گفت:
  محسن جان افزونه cache با دیتابیس چیکار داره ؟!
  منظورم از دیتابیس حجیم اینه :

  فوروم phpBB ام با 5000 تا پست همش 10 مگ دیتابیس گرفته اما WP با 150 پست بیش از 20 مگ گرفته !

  منظورزم اینه برادر گلم

  من با حدود ۴۰۰ پست در وردپرس هنوز دیتابیسم به 4 مگابایت هم نرسیده .البته اینم بگم که کمتر از افزونه استفاده میکنم و از افزونه های امارگیر اصلا استفاده نمی کنم (حجم دیتابیس و هاست را زیاد می کنند) ترجیح میدم از وبگذر و یا امارگیر گوگل استفاده کنم

 • Choas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۱

  باز خداروشکر شما بد گرفتید ! من که خودمم نگرفتم ! قاطی شد !

  ببینید، من یک phpBB در سایتم دارم که از کنترل پنل Gzipش را فعال کردم. مثلا با 2000 عضو و 2000 مطلب فقط 5 مگ دیتابیس میگیره در حالی که WordPress با 150 تا مطلب 20 مگ دیتابیس شهیید کرد !
  فقط دیتابیس ! بماند هر عکس Thumbunal را هم باید آپ کنی و سرکار عکس های خارجی را به عنوان شاخص قبول نمی کنه !

  می خوام دیتابیسم بهینه و سرحال بمونه. مثلا phpBB

  حالا نمی دونم Gzip ربطی به داره یا نه

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۰

  Choas گفت:
  محسن جان افزونه cache با دیتابیس چیکار داره ؟!
  منظورم از دیتابیس حجیم اینه :

  فوروم phpBB ام با 5000 تا پست همش 10 مگ دیتابیس گرفته اما WP با 150 پست بیش از 20 مگ گرفته !

  منظورزم اینه برادر گلم

  مشكل شما هم مثله اين پست هست
  http://forum.wp-persian.com/topic/7784#post-61735

  شما بايد به جداول وردپرس مسلط باشيد
  و هر چند وقت جدولهاي اضافي را حذف كنيد

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  محسن غیاثی - saeli - Choas
 • irsolo

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۳:۰۸

  سلام من از این لینک کمک گرفتم
  http://www.2daylink.com/links/browse.php?lid=3675

  الان سرعت لود سایتم فضایی شده :)
  http://irsolo.com/

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Choas - Parsa - saeli - logofun

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها