انجمن

انجمن وردپرس فارسی » فرهنگستان زبان فارسی وردپرس


فرهنگستان زبان فارسی وردپرس افزودن »

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
[حل‌نشده] کمک کنید - ترجمه کنید  »  ۳ garfield ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] کمک کنید - ترجمه کنید  »  ۵ mazdakam ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] کمک کنید - ترجمه کنید  »  ۳ محمد پشت کوهی ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] ترجمه کنید  »  ۴ مانی ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] ترجمه‌ی کامل وردپرس.کام  »  ۸ علی ایرانی ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 782  »  ۱۵ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - ۳۱۷۹ آخرین خط هستش‌ها!  »  ۲ lukadium ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید ۲۰۸  »  ۱۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - ۴۷۹۵  »  ۴ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - ۴۸۲۰  »  ۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Mileage may vary- ؟  »  ۳ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - ۴۴۹  »  ۲ lukadium ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - ۴۱۲۹  »  ۶ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۴۸۵۴  »  ۴ mazdakam ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] Navigation - ناوبری  »  ۷ shahvar ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] Invalid Taxonomy - ؟  »  ۴ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۴۸۴۵  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۴۵۴۱  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۴۹۲۴  »  ۳ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۴۷۱۱  »  ۱ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۲۱۰۸  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۷۳۶  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۴۵۴  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید - خط ۳۱۴  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] Pending Review  »  ۶ javid ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] feed - خوراک  »  ۵۵ arina ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] feed subscription - پیگیری خوراک  »  ۱۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] opensource - متن‌باز  »  ۲۷ علی ایرانی ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Username - شناسه  »  ۱۶ lukadium ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] publish - پخش - انتشار  »  ۱۷ shahvar ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] اصلاح کنید !  »  ۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] Import - درون‌ریز  »  ۱۱ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] path - مسیر  »  ۸ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Unknown - ناشناخته  »  ۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] avatar - نیم‌رخ  »  ۲۱ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] export- برون‌بر  »  ۱۴ mazdakam ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] معادل پارسی برای گالری  »  ۲۷ مرتضي بهمني ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] نگارش ۲.۲.۳ آماده شد پیش به سوی ترجمه‌ی کل وردپرس.کام  »  ۲۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] website - وب‌گاه  »  ۱۹ shahvar ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Header - سربرگ  »  ۱۳ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] pop up - پنجرک  »  ۱۰ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Reset - نوسازی  »  ۲۲ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] custom - دل‌خواه  »  ۲۰ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Continue - دنبال کردن (دنباله)  »  ۳۰ lukadium ۱۶ سال پیش
[حل‌نشده] Browse - کاوش (آوردن)  »  ۹ lukadium ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Permalink - پیوند یکتا  »  ۴۵ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 117  »  ۵ mazdakam ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 17  »  ۲ گناهکار ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 606  »  ۶ کیا طاهری ۱۶ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] code - دستور  »  ۱۵ mazdakam ۱۶ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.